Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 2 hostí 

PrihlásenieOZ Úsmev na tvári PDF Tlačiť E-mail

 

 

Občianske združenie Úsmev na tvári


Banskobystrický samosprávny kraj

 

 

Projekt „Učíme sa cez zmysly“, ktorý bol finančne podporený BBSK bol
zameraný na zefektívnenie procesu učenia u detí s ťažkým a kombinovaným
postihnutím. Deti sa učia spoznávať svet najskôr prostredníctvom zmyslov. U detí
s postihnutím trvá toto obdobie veľmi dlho a vyžaduje si množstvo intenzívnych
podnetov. Pre lepšie zapojenie dieťaťa do vzdelávacieho procesu je nevyhnutné
poskytovať mu atraktívne pomôcky a podľa potreby ich obmieňať.
Cieľom projektu teda bolo získanie edukačných a kompenzačných pomôcok a
obohatiť tak proces učenia o nové stimuly, podporujúce vývin zmyslového

vnímania,priestorovej orientácie, propriocepcie, somatosenzoriky a kognitívnych funkcií.

Ďakujeme BBSK, ktorý podporil náš projekt finančnou dotáciou 500 €.

 

_______________________________________________________________________

 

 

 

 

 

Pomoc v čase pandémie

 

Žiť s súčasnej situácii pandemického šírenia ochorenia Covid – 19 nie je ľahké pre nikoho z nás. Zvlášť náročné je to však pre ľudí patriacich k rizikovým skupinám, či už z hľadiska veku, alebo zdravotného stavu. K tejto skupine patria aj deti a mladí dospelí, ktorým sa vrámci svojej činnosti venuje OZ Úsmev na tvári.

Mentálne a telesné postihnutie, autizmus a oslabená imunita – to všetko sú faktory ovplyvňujúce schopnosť chrániť sa pred šírením ochorení. Mnohé z týchto detí majú výnimku v nosení rúška, pretože by ho kvôli svojej diagnóze nezniesli. Dodržiavanie hygieny je u telesne a mentálne postihnutých ľudí tiež menej dôsledné kvôli pohybovým obmedzeniam, nekritickému mysleniu, či senzorickej hypersenzitivite. Je teda na nás, aby sme tieto nedostatky kompenzovali a chránili ich vytvorením čo najbezpečnejšieho prostredia.

OZ Úsmev na tvári k ich ochrane prispelo cez získanie a sprostredkovanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ktoré sú využívané v priestoroch Špeciálnej záklednej školy pre žiakov s telesným postihnutím a Domova sociálnych služieb. Túto pomoc umožnili finančné prostriedky od nadácií, ktoré podporili projekty občianskeho združenia.

Touto cestou teda ďakujeme Nadácii Orange, ktorá nám poskytla finančný príspevok na nákup čistiacich prostriedkov a germicídneho žiariča a Nadácii EPH, vďaka ktorej sme mohli zakúpiť a pravidelne využívať germicídne žiariče, parné čističe a čističku vzduchu. Pomohli nám vytvoriť bezpečný priestor pre deti a mladých dospelých s postihnutím.

 

ĎAKUJEME!
 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------

1) Hlavným cieľom združenia je uspokojiť záujem jeho členov v podpore, rozvoji a pomoci výchovno-vzdelávacieho procesu v Špeciálnej základnej škole pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva.

2) V spolupráci s pedagogickými zamestnancami školy, rodičmi, orgánmi štátnej správy a verejnosťou je jeho úloha skvalitňovať a prehlbovať účinnosť výchovno-vzdelávacieho procesu žiakov s telesným a mentálnym postihnutím, najmä:

· zabezpečovať súlad výchovy, vzdelávania a starostlivosti o zdravý vývoj žiakov s telesným a mentálnym postihnutím,

· doplňovať, pripravovať a starať sa o učebné pomôcky, didaktickú techniku, výpočtovú techniku a zariadenie školy slúžiace k výchovno-vzdelávaciemu procesu,

· zlepšovať materiálne a finančné podmienky výchovno-vzdelávacieho procesu,

· zabezpečovať a podporovať ďalšie vzdelávanie pedagogických a ostatných zamestnancov školy,

· podporovať talentovanú mládež,

· organizovať školské súťaže (vedomostné, športové, branno-bezpečnostné, spoločensko-vedné, literárne a iné.),

· podporovať účasť žiakov a učiteľov na mimoškolských aktivitách organizovaných rôznymi vzdelávacími inštitúciami a inými organizáciami,

· spolupracovať a spolufinancovať domáce aj zahraničné vzdelávacie projekty,

· organizovať a obsahovo zabezpečovať medzinárodné kontakty školy,

· finančná podpora žiakov Špeciálnej základnej školy pre žiakov s telesným postihnutím, Pionierska 850/13, Detva,

· propagovanie školy (kampaň školy, oslavy jubileí školy, publikačná a edičná činnosť).

 

 

Vyhlásenie o poukázaní 2% pre OZ Úsmev na tvári

 

Ďakujeme za všetky finančné dary.