Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 6 hostí 

PrihlásenieTréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina PDF Tlačiť E-mail

Tréning fonematického uvedomovania podľa D. B. Eľkonina

Predgrafémová a grafémová etapa


Na svete sú dva druhy šťastia,

jedno malé, byť šťastným

a jedno veľké – urobiť niekoho šťastným.


Je veľmi vzácne stretnúť ľudí, čo na seba myslia menej ako na druhých, čo sa dobročinnosti nevenujú pre uznanie, ale chápu ju ako poslanie.

Touto formou by sme chceli poďakovať organizáciám za preukázanú dôveru a finančnú podporu:

-          MŠ SR (vďaka rozvojovému projektu)

-          OZ MAGIKOS

-          Hosanna z Detvy – mládežnícky zbor

Ďakujeme a vďakou nech je aj šťastný úsmev a radosť našich detí.

 

 

Učíme sa aj keď sa hráme.

Cieľom tejto metódy je zdokonaliť a zosúladiť u detí  kooperáciu vizuálneho, akustického a kinesteticko-pohybového analyzátora v grafomotorickom prejave na vyučovacích hodinách. Ponúkaná inovatívna metóda optimalizuje rozvoj, je vhodná a prínosná pre všetky deti, pretože v nej ide omnoho vnemové učenie sa.

 

Naše deti sa učia hravou formou pričom sa rozvíja osobnosť dieťaťa, jeho pozornosť, sebakontrola.  Ich prvé šlabikáre sú pekné, do ktorých kreslia a vyfarbujú, pracujú s farebnými žetónmi pri stole alebo pri tabuli. Všetko prebieha formou hier a súťaží,  čo žiakov motivuje k výkonu.

Obzvlášť účinný tréning je pre deti s narušeným alebo oneskoreným vývinom reči, ktorých jazykové nedostatky by sa mohli negatívne premietať do čítania, písania a taktiež  pre deti s  odloženou povinnou školskou dochádzkou. Ide o  tzv. predčitateľskú schopnosť, ktorá je nevyhnutná pre neskoršie chápanie grafém pri čítaní.

Ku koncu tréningu sú deti schopné rozkladať slová na slabiky a hlásky, vedia rozlíšiť samohlásky a spoluhlásky ale tiež tvrdé a mäkké spoluhlásky. Pochopia dištinktívny význam hlások, teda že keď zmeníme jednu hlásku v slove, zmeníme jeho význam. Deti tiež získajú iný pohľad na slová a celkovo na jazyk.

 

ĎAKUJEME všetkým darcom so šľachetným srdcom, ktorí nám akýmkoľvek spôsobom pomohli a pomáhajú.