Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 6 hostí 

PrihlásenieOznamy PDF Tlačiť E-mail

Na základe rozhodnutia riaditeľky ŠZŠ pre žiakov s telesným postihnutím

Ing. Márie Vicanovej

od 20.10.2020 sa ukončuje dištančná forma vzdelávania a

začína prezenčná  forma pre všetkých žiakov školy.

Sme tu pre Vás.

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte riaditeľku školy Ing. Máriu Vicanovú

na  telefónnom čísle 0911 54 54 94.

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva

Manuál pre špeciálne školy a zariadenia výchovného poradenstva stanovuje
základné prevádzkové podmienky pre špeciálne školy a pre zariadenia
výchovného poradenstva a prevencie (t. j. centrá pedagogicko-
psychologického poradenstva a prevencie (CPPPaP) a centrá
špeciálno-pedagogického poradenstva (CŠPP) po dobu trvania potreby
dodržiavania protiepidemických opatrení a odporúčaní. Upravuje iba tie
základné prevádzkové podmienky, ktoré sa líšia alebo sú upravené
nad rámec od štandardných podmienok vyplývajúcich zo školských,
hygienických, pracovnoprávnych a ďalších predpisov.
Dokumenty boli aktualizované dňa 30.septembra 2020

Viac nájdete tu:

https://www.minedu.sk/specialne-skoly-a-zariadenia-vychovneho-poradenstva-aktualizovane-2682020/?fbclid=IwAR3X31NclOlfzsJ2D4RjGGZiE_O76XtLNwR21TLu_qmaDf47W9f_XRIXnv4

 

_________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodičia!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že naša škola má, v zmysle platnej legislatívy, aktívnu

schránku na stránke ústredného portálu verejnej správy.
www.slovensko.sk


V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a

o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o e-Governmente) Vám oznamujeme,

že rozhodnutia vydané štatutárom základnej školy  (riaditeľom školy), na ktoré

sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. ,

Vám budú rozhodnutia zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia

do vlastných rúk. Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis

vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou

pečiatkou.  V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia

Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého  súčasťou bude doložka

o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z.

Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú

podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu

elektronického úradného dokumentu.

Ing. Mária Vicanová - riaditeľka