Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 9 hostí 

PrihlásenieOznamy PDF Tlačiť E-mail

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Špeciálna pedagogika - domáce vzdelávanie.

Dovoľujem si Vám oznámiť, že v rámci podpory rodín s deťmi so ŠPVVP, znižujeme
v tejto ťažkej situáciii cenu programu Visual Reading - špeciálna pedagogika
na symbolických 1,3 EUR mesačne tak, aby si ho mohla dovoliť každá domácnosť.
  • Program je dostupný na tomto odkaze:
Ak to uznáte za vhodné, rozošlite tento oznam rodičom vašich detí, ktoré navštevujú
vašu školu.
Ďakujem.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodičia!

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že naša škola má, v zmysle platnej legislatívy, aktívnu

schránku na stránke ústredného portálu verejnej správy.
www.slovensko.sk


V zmysle zákona č. 305/2013 Z.z. o  elektronickej podobe výkonu verejnej moci a

o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon  o e-Governmente) Vám oznamujeme,

že rozhodnutia vydané štatutárom základnej školy  (riaditeľom školy), na ktoré

sa vzťahuje všeobecný predpis o správnom konaní v zmysle zákona č. 71/1967 Zb. ,

Vám budú rozhodnutia zasielané do elektronickej schránky spôsobom doručenia

do vlastných rúk. Rozhodnutia budú obsahovať kvalifikovaný elektronický podpis

vytvorený s použitím mandátneho certifikátu a s pripojenou elektronickou časovou

pečiatkou.  V prípade, že nemáte aktivovanú elektronickú schránku, rozhodnutia

Vám budú doručené formou listinného rovnopisu, ktorého  súčasťou bude doložka

o autorizácii k elektronizácii úradného dokumentu v zmysle Vyhlášky č. 85/2018 Z.z.

Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu, ktorou sa ustanovujú

podrobnosti o spôsobe vyhotovenia a náležitostiach listinného rovnopisu

elektronického úradného dokumentu.

Ing. Mária Vicanová - riaditeľka