Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 5 hostí 

PrihlásenieKrúžková činnosť

Názov krúžku:  Krúžok malý kuchárik

Školský rok:   2019/2020

Priestory realizácie: kuchynka, oddelenie

Čas: utorok 14,20 – 16,20

Vedúci krúžku: Mgr. Ivica Nôtová

 

Krúžok varenia je zameraný na osvojenie si základných teoretických poznatkov a praktických zručností potrebných k úspešnému zvládnutiu prípravy jednoduchých jedál.

V krúžku sa budú deti učiť dodržiavať zásady bezpečnosti pri práci, hygienické zásady, udržiavať pri práci čistotu a poriadok. Oboznámia sa so zásadami zdravej výživy a etiketou stolovania. Budeme poznávať spotrebiče a kuchynské zariadenie, naučíme sa ich používať. Pod vedením vedúcej krúžku budú deti pripravovať jednoduché jedlá, oboznámia sa s postupmi a pravidlami ich prípravy. Predvedieme si ich servírovanie.

 

 

Názov krúžku:  Šikovné ruky

Školský rok:   2019/2020

Priestory realizácie:  oddelenie

Čas: utorok 14,20 – 16,20

Vedúci krúžku: Bc. Diana Melicherčíková

 


Krúžok  je realizovaný jedenkrát týždenne. pri práci využívame kreatívnosť a fantáziu žiakov. pozornosť venujeme rôznym druhom techník cez strihanie, lepenie, vyšívanie, maľovanie. Pracujeme s ľahko dostupným materiálom ako: papier, textil, prírodný materiál, ...

Snažíme sa rozvíjať jemnú motoriku, cit pre krásu, ale aj vedieť obdarovať svojich blízkych. Plán je rozdelený na sviatky a ročné obdobia. žiaci získajú kladný vzťah k ručným prácam a učia sa precítiť radosť z tvorivej práce.