Centrum špeciálno-pedagogicého poradenstva pre žiakov s telesným postihnutím

Anketa

Ste spokojný s obsahom našej web stránky?
 

Kto je online

Máme online 8 hostí 

PrihlásenieKrúžková činnosť

Rytmizáčik

(Rozvoj pohybových zručností)

Zameranie krúžku: Pohyb patrí medzi dôležitú súčasť našich životov.

Cieľom hudobno-pohybového krúžku je využitie rôznych foriem

pohybu a tanca. Pohybovo- relaxačné aktivity sú zamerané na

rozcvičenia a posilnenie svalstva, strečing a akrobaciu, správne

držanie tela. Deti si na krúžku osvojujú nové hudobno- pohybové

hry so spevom, spievajúrôzne žánre detských piesní. Pri speve

sa učia rytmizovať hrou na telo /tieskanie, dupkanie.../ a hrou

na rytmické nástroje Orffovho inštrumentára. V súťaživých

hrách si deti rozvíjajú obratnosť.

V rytmicko- hudobných cvičeniach deti spoznávajú

nástroje,  s piesňami a opakovaním rytmov si rozvíjajú

hudobnosť a rytmické cítenie. Pri všetkých týchto aktivitách

je potrebné aj správne dýchanie a relaxácia. Pri hrách si deti

rozvíjajú aj charakterové a vôľové vlastnosti.

Čas: 13:45 – 15:55 hod., pondelok

Vedúca krúžku: Mgr. Iveta Zaušková

___________________________________________________________________________________________________________________

„V zdravom tele zdravý duch“

(Športový krúžok)


Zameranie krúžku: Športová príprava je zameraná na vytváranie

pozitívneho vzťahu k pohybovým aktivitám a športovaniu, získavaniu

základných pohybových zručností. Činnosť športovej prípravy

podporuje morálny a emocionálny vývin a prehlbuje u detí postoj

k zdravému životnému štýlu, vštepuje im zdravú súťaživosť, formuje

správanie sa v kolektíve.

Ciele: Podnecovať deti k záujmu o pohyb a šport a tým spojený

zdravý životný štýl.  Zvládnuť na elementárnej úrovni špeciálne

pohybové zručnosti a schopnosti. Ovládať základné lokomočné

pohyby. Dodržiavať zvolené pravidlá, spolupracovať, rešpektovať

ostatných. Zaujať adekvátne postoje k pohybu a športovým aktivitám.

Prínos krúžku: Deti získajú pohybové schopnosti

prostredníctvom športových činností.

Čas: 13:45 – 15:55  hod.

Vedúca krúžku: Bc. Martina Kroupová

 

__________________________________________________________________________________________________

 

ŠIKOVNÉ RUKY"


Cieľ: Cieľom výtvarno-kreatívneho krúžku je rozvoj tvorivosti žiaka,

jeho estetických zručností, ale aj dosiahnutie potešenia z vlastnej

vytvorenej práce. Pozornosť venujeme rôznym druhom techník

(lepenie, strihanie, maľovanie) a pracujeme s ľahko dostupným

materiálom, ktorým je napríklad papier, lepidlo, textil, prírodný

materiál.. Snažíme sa u žiakov rozvíjať jemnú motoriku, cit pre krásu,

schopnosť oceniť a pochváliť prácu druhého a vedieť obdarovať

svojich blízkych.

 

Čas: 13:45-15:55 hod -  Utorok

 

Vedúca krúžku : Mgr. Zuzana Kamenská